Non-discrimination Policy – Ukranian (Українська)

УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.  Телефонуйте за номером [Number for Language Assistance Service] (телетайп:  [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі. [Your Organization] не відрізняє людей і не ставиться до них по-різному через їх расу, колір шкіри, національне походження, вік, інвалідність чи стать.

[Your Organization]:

  •   Для ефективної взаємодії надає безкоштовну допомогу та послуги людям з обмеженими можливостями, а саме:
    • послуги кваліфікованих сурдоперекладачів;
    • письмову інформацію в інших форматах (великий шрифт, аудіо, доступні електронні формати, інші формати).
  •   Надає безкоштовні послуги перекладу людям, для яких англійська не є основною мовою, а саме:
    • послуги кваліфікованих перекладачів;
    • письмову інформацію іншими мовами.

Якщо вам потрібні такі послуги, зверніться до [Compliance Officer's Title and Name].

Якщо ви вважаєте, що у [Your Organization] вам не надали таких послуг або іншим чином дискримінували вас за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі, ви можете подати скаргу: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], телетайп: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Ви можете подати скаргу особисто, відправити її поштою, факсом чи електронною поштою. Якщо вам потрібна допомога із поданням скарги, зверніться до [Compliance Officer's Title and Name].

Ви також можете подати скаргу про порушення громадянських прав до .S. Department of Health and Human Services (Міністерства США з питань охорони здоров’я та соціальних служб), Office for Civil Rights (Управління з цивільних прав), в електронному вигляді через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступний за посиланням https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, поштою чи по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Форми для подання скарг доступні за посиланням: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.