Non-discrimination Policy – Catalan (Català)

ATENCIÓ: Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec. Truqueu al [Number for Language Assistance Service] (TTY o teletip: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] compleix amb les lleis federals de drets civils aplicables i no discrima per motiu de raça, color, origen nacional, edat, discapacitat ni sexe. [Your Organization] no excloy persones ni les tracta de manera diferent degut a la raça. el color, l”origen nacional, l”edat, discapacitat ni sexe.

[Your Organization]:

  • Ofereix ajudes i serveis gratuïts pra les persones amb discapacitat per comunicar-se correctament amb nosaltres, com ara:
    •  Intèrprets de llengua de signes qualificats.
    •  Informació escrita en altres formats (impressió gran, àudio, formats electrònics accesibles i altres formats).
  • Ofereix serveis lingüístics gratuïts per a aquelles persones amb un idioma principal que no sigui l”anglès, com ara:
    • Intèrprets qualificats.
    •  Informació escrita en altres idiomes.

Si necessetiu d”aquests serveis, poseu-vos en contacte amb [Compliance Officer's Title and Name]

Si creieu que [Your Organization] no ha ofert aquests serveis o ha discriminat de qualsevol altra manera per motiu de raça, color, origen nacional, edat, discapacitat o sexe, podeu presentar una reclamació amb: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number] i [Compliance Officer's Email]. Podeu presentar una reclamació en persona o per correu ordinari, fax o correu electrònic. Si necessiteu ajuda per presentar la reclamació, [Compliance Officer's Title and Name] està disponible per ajudar-vos.

També podeu presentar una reclamació de drets civils davant del U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Departament de Salut i Serveis Socials dels Estats Units), Office for Civil Rights (Oficina de Drets Civils), en format electrònica mitjançant el Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible a https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o per correu electrònic o telèfon:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Els formularis de reclamació estan disponibles a http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.