Non-discrimination Policy – Hawaiian (hoʻokomo ʻōlelo)

E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe.

E kelepona iā [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

No ke keʻena [Your Organization], ʻae ʻo ia me nā kānāwai pekelala pono kīwila a ʻaʻole ʻo ia hoʻokaeʻili i ko haʻi lāhui, ʻano kanaka, wahi hānau, makahiki, pilikia kino a i ʻole kona keka. No ke keʻena [Your Organization], ʻaʻole ʻo ia hōʻole i nā kānaka a i ʻole hanaʻino ma muli o ko lākou lāhui, ʻano kanaka, wahi hānau, makahiki, pilikia kino a i ʻole kona keka.

No ke keʻena [Your Organization]:

  • Hāʻawi manuahi i nā mea kōkua a kākoʻo i ke kanaka nona nā pilikia kino i mea e kamaʻilio pono ai ia kanaka me mākou a eia nā mea kōkua:
    • Nā kānaka ʻōlelo lima maikaʻi
    • Nā mea kākau ʻokoʻa (paʻi nui, hoʻolohe lipine, mea ʻenehana a me nā mea

ʻē aʻe)

  • Hāʻawi manuahi i ke kōkua no nā kānaka e hoʻopuka i kekahi ʻōlelo ʻē, ʻo ia nā kānaka namu haole ʻole a eia nā mea kōkua:
    •  Nā kānaka unuhi ʻōlelo
    • Nā ʻike e kākau ʻia ma loko o nā ʻōlelo ʻē

Inā pono ʻoe i kekahi o kēia mau mea kōkua, e kelepona iā [Compliance Officer's Title and Name]

Inā ʻaʻole ʻo [Your Organization] i hoʻokō i kona kuleana ma ka hāʻawi ʻana i ke kōkua a i ʻole ua hoʻokaeʻili ʻo ia ma kekahi ʻano ʻē aʻe e like me ka lāhui kānaka, ʻano kānaka, wahi hānau, makahiki, pilikia kino a i ʻole ke keka, hiki iā ʻoe ke hoʻopiʻi me : [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Hiki iā ʻoe ke hoʻopiʻi he alo a he alo a i ʻole e kākau leka, kelepaʻi a i ʻole lekauila. Inā pono ke kōkua ma ka hoʻopihapiha palapala, hiki iā [Compliance Officer's Title and Name] ke kōkua iā ʻoe.

Hiki nō hoʻi iā ʻoe ke hoʻopihapiha palapala no ka hōʻole pono kīwila me ke keʻena ʻo U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, ma o ka pūnaewele ma ka Office for Civil Rights Complaint Portal, ma ka helu wahi pūnaewele https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf a i ʻole e kākau leka a i ʻole e kelepona i ka: U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Loaʻa nā palapala hoʻopiʻi ma ka helu wahi pūnaewele http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.