Non-discrimination Policy – Bisayan (Bisaya)

ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Tawag sa [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

Misunod ang [Your Organization] sa angay nga mga Pederal nga balaod sa sibil nga katungod ug wala nagbuhat og diskriminasyon base sa kaliwat, kolor, nasyonal nga gigikanan, edad, disabilidad, o sekswalidad. Wala gisalikway sa [Your Organization] ang mga tawo o wala sila gitratar nga lahi tungod sa kaliwat, kolor, nasyonal nga gigikanan, edad, disabilidad, o sekswalidad.

[Your Organization]:

  • Naghatag og mga libreng tabang ug mga serbisyo sa mga tawo nga adunay mga disabilidad aron epektibong makakomunikar kanato, sama sa:
    •  Mga kuwalipikadong tighubad pinaagi sa sign language
    • Nakasulat nga impormasyon sa uban pang mga format (dako nga imprinta, audio, mga maakses nga elektronikong format, uban pang mga format)
  • Naghatag og mga libreng serbisyo sa lengguwahe sa mga tawo nga dili Ingles ang punoang lengguwahe, sama sa:
    • Mga kuwalipikadong tighubad
    • Impormasyong gisulat sa uban pang mga lengguwahe

Kung nanginahanglan ka niini nga mga serbisyo, kontaka ang [Compliance Officer's Title and Name]

Kung nagtuo kang napakyas ang [Your Organization] sa paghatag niini nga mga serbisyo o nagbuhat og diskriminasyon sa laing paagi base sa kaliwat, kolor, nasyonal nga gigikanan, edad, disabilidad, o sekswalidad, mahimo kang magpasaka og reklamo sa: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Mahimo kang magpasaka og reklamo sa personal o pinaagi sa sulat, fax, o email. Kung nanginahanglan ka og tabang sa pagpasaka og reklamo, mahimo kang tabangan sa [Compliance Officer's Title and Name].

Mahimo sab kang magpasaka og reklamo sa mga sibil nga katungod sa U.S. Department of Health and Human Services (Departamento sa Panglawas ug Mga Serbisyo sa Tawo sa U.S.), Office for Civil Rights (Opisina para sa Mga Sibil nga Katungod), nga elektroniko pinaagi sa Office for Civil Rights Complaint Portal, nga makita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o pinaagi sa sulat o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Makita ang mga porma sa reklamo sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.