Non-discrimination Policy – Bassa (Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service])

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] Nyɔ ɓě nìà kɛ kpɔ̃ ɓóɖó-gmà ɓě gmɔ̀à nyɔǔn-dyù dyíɛ dyi ké wa ní ge nyɔǔn-dyù mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ kɛ, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ mú. [Your Organization]. Ké nyɔ ɓě nìà kɛ se nyɔǔn-dyù gbo zaìn ɓɛ́ìn, mɔɔ ké wa se nyɔǔn-dyù gbà-kà kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn, sepóɛɖé ɓó ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ jè, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ-kù nyu nìɛ kɛ jè, mɔɔ ɓóɖó nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ jè, mɔɔ zɔ̃ nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ jè, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ jè, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ jè.

[Your Organization]:

  • Nyɔ ɓě nìà kɛ nyí nyɔ ɓě kɔ́ dyíɛ ɖɛ ɓě pídyi ké wa kpá wa gbo ɓɛ́ wa ké à gbo wùɖù nɔ̀mɔ̀ dyíin. Ɔ hwɔìn kà:
    • Ɓoɓo wuɖu mú-zà-zà nɔ̀mɔ̀ dyíin.
    • Bɔ̃̌ kpá páún nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn wuɖuún zàà ɓó (céè-ɖɛ̀-dyèɖè vɛ̀nɛ̀-vɛ̀nɛ̀ kɔ̃ɛ kè wéɖédíò kè wùɖùù-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě múɛ.)
  • Wa mu nyɔ ɓě se xwí-wùɖù-po-nyɔ̀ ɓěɛ gbo kpáùn pídyi, ɓɛ́ wa ké ɖɛ wa mɔ́ɛɛ múin wɔ̃́. Ɔ hwɔìn kà:
    • Nyɔ ɓě dyuò nyɔ wuɖuún zàà nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ.
    • Wa mu bɔ̃̌ ɓě wuɖu-dù kà kò ɖò ɓě mú poùn.

Ɔ jǔ ké m̀ dyi gbo-kpá-kpá ɓěɛ̀ mɔ́ ní, nìí, ɖá [Compliance Officer's Title and Name]

Ɔ jǔ ké m̀ dyiɛ jǎà po kà ɓɛ́ [Your Organization] se m̀ gbo kpáa ɓɛ́ìn ɖé ɖɛ ɓěɛ̀ mú, mɔɔ ké wa ge nyɔǔn-dyù mú ɖé hwìè ko-kò ɓě mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ̀ kɛ, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ múɛ, ké m̀ ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ jè zaa dèɛ̀ ɖé [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. M̀ mìɔ-kpo ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ cɛ̃ɛ mɔɔ m̀ ɓɛ́ìn wa céèɛ̀, mɔɔ m̀ ɓɛ́ìn [Compliance Officer's Title and Name].

Ɔ jǔ ké m̀ dyi gbo-kpá-kpá mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ tò ní, nìí, [Compliance Officer's Title and Name] ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá.

Nyɔ ɖò dyi m̀ ɖɛ gbà ɖò bũ̌ nyuín, nìí, m̀ ɓɛ́ìn ɔ jè zaa dèɛ̀ ɖé Mɛ́ɖékà-xwì-ɓíɖí, ɖé waà gbǒ vɛ̀nɛ̀ kɔ̃̀à Nyɔǔn-dyùɛ̀ Wɛ́ jè kè Nyɔǔn-dyù jè gboɛɛ gbo, mɔɔ ɖé gma gmɔ̀à nyɔǔn-dyù dyíɛ dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo. Céè wa gbo dyììn

ɖé, https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,mɔɔ céè mɔɔ ɖá:

U S Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D. C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 9 (TDD)

M̀ ɓɛ́ìn Zaa-dè-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyéɛ nɔ̄: http//www.hhs.gov/ocr/office/file/index html