Non-discrimination Policy – Samoan (Gagana fa’a Sāmoa)

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala  Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga  fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] aiaia ina ia galulue faatasi ma le Tulafono o Aia Tatau ole Mamalu Lautele ma ia aua ne’I faailogalanu ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e ai mea faaletonu ole tion/mafaufau, poo tama pe teine.  [Your Organization] ma ia ‘aua ne’I faatu’iese i tagata pe ese foi le faiga ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e iai faaletonu ole tino/mafaufau, pe tama pe teine.

[Your Organization]:

  •   Saunia Auaunaga fai fua ma fesoasaoni I tagata e iai manaoga faapitoa ina ia mafai ona talanoa malamalama ma I matou, e pei:
    • Faamatala Upu e faaaoga Taga faatino
    • Faamatalaga tusitusia I isi ituaiga (faalapopoa mataitusi, pu’eleo ae faalogologo, poo masini e alu ile eletise, ma isi ituaiga tusitusiga)
  •   Saunia Auaunaga fai fua mo tagata ele se latou gagana le Faa-Peretania, e pei :
    • Faamatala/Faaliliu Upu Pasia
    • Faamatalaga tusitusia I isi Gagana

Afai e te manaomia nei auaunaga, faafesootai [Compliance Officer's Title and Name]

Afai e te talitonu [Your Organization] ua le mafai ona maua se fesosoani mo nei auaunaga po ua faailogalanu I soo seisi itu ona ole gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, poo se tama pe teine, e mafai ona faaulu mai lau faitioga ile: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. E mafai foi ona e oo mai e fauulu lau faitioga e oe lava ia pe, lafo mai pe faaaoga mai masini meli vave, poo le imeli. Afai e te manaomia se fesoasoani e faaulu mai sau faitioga,  [Compliance Officer's Title and Name] o loo avanoa e fesaosaoni ia te oe.

E mafai foi ona faaulu mai lau faitioga ile ofisa o faitioga o aia tatau ale  U.S Department of Health and Human Services (Matagaluega Soifua Maloloina ma Auaunaga mo le Mamalu Lautele), Office of Civil Rights (Ofisa mo Aia Tatau mo le lautele), e faaaoga ai masini alu ile eletise i totonu ole Office for Civil Rights Complaint Portal, o loo maua lea ile upega tafa’i lagi:  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pe lafo mai pe telefoni mai ile:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Pepa faatumu mo faitioga e maua mai lea ile upega tafa’I lagi: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.