Non-discrimination Policy – Turkish (Türkçe)

DİKKAT:  Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]) irtibat numaralarını arayın.

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] yürürlükteki Federal medeni haklar yasalarına uygun hareket eder ve ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu ve cinsiyet ayrımcılığı yapmaz. [Your Organization] ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu veya cinsiyet yüzünden insanları dışlamaz ya da onlara farklı davranmaz.

[Your Organization]:

  •   Engelli kişilere bizimle etkili bir biçimde iletişim kurabilmeleri için ücretsiz yardım ve hizmetler sağlar, örneğin:
    • Kalifiye işaret dili tercümanları
    • Diğer formatlarda yazılmış bilgilendirmeler (büyük yazılar ile baskı, sesli, erişilebilir elektronik formatlar, diğer formatlar)
  •   Anadili İngilizce olmayan kişiler için ücretsiz dil hizmetleri sağlar, örneğin:
    • Kalifiye tercümanlar
    • Diğer dillerde yazılı bilgilendirmeler

Bu hizmetlere ihtiyacınız var ise [Compliance Officer's Title and Name] ile irtibat kurunuz.

Eğer [Your Organization]’nin bu hizmetleri sağlamada yetersiz olduğunu ya da bir başka yolla ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu veya cinsiyet bazında ayrımcılık yaptığını düşünüyorsanız, şu bilgileri kullanarak bir şikayet dilekçesi oluşturabilirsiniz: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Şikayet dilekçenizi elden ya da posta, faks veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Eğer bir şikayet dilekçesi oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, [Compliance Officer's Title and Name] size yardım edebilir.

U.S. Department of Health and Human Services (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı), Office for Civil Rights’a (Medeni Haklar Ofisi), elektronik olarak  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf adresinden Office for Civil Rights Complaint Portal aracılığıyla ya da aşağıdaki bilgileri kullanarak posta veya telefon aracılığıyla da bir medeni haklar şikayet dilekçesi iletebilirsiniz:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Şikayet formları http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html adresinde mevcuttur.