Non-discrimination Policy – Tongan (Tonga)

FAKATOKANGA’I:  Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.  Telefoni mai [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] ‘oku muimui ki he ngaahi lao totonu ki he sivile ‘o e Fetulolo (Federal civil rights law) pea ‘oku ‘ikai ke nau faikehekehe’i (discriminate) makatu’unga ‘i ha matakali, lanu, fonua ne tupu mei ai, ta’u, tisi’apiliti, pe ko e fa’unga tangata. [Your Organization] ‘oku ‘ikai ke nau ta’ofi ha kakai pe fai ha anga kovi koe‘uhi ko ha matakali, lanu, fonua ne tupu mei ai, ta’u, tisi’apiliti, pe ko e fa’unga tangata.

[Your Organization]:

  •   ‘Oku ‘oatu ha ngaue mo e ‘u sevesi ta’etotongi ki he kakai ‘oku tisi’apiliti pea lava ai ke nau fetu’utaki mai, ‘o hange ko e:
    • Ha taha ‘oku kualafai ke fakatonu lea ki he kau noa
    • Fakamatala‘i ‘i ha ngaahi founga kehekehe hange ko e (mata’i tohi lalahi, hiki tepi, ngaai founga ‘ilekitulonika, mo e ngaahi founga kehekehe)
  •   ‘Oatu ha sevesi ki he ‘u lea kehekehe ta’etotongi ki he kakai ‘oku ‘ikai ke nau Lea-Fakapalangi hange ko e:
    • Kau fakatonulea ‘oku nau kualafai
    • Ngaahi ‘inifomeisini ‘oku tohi he ngaahi lea kehekehe

Kapau ‘oku ke fiema’u ‘a e ‘u sevesi ko eni, fetu’utaki ki he [Compliance Officer's Title and Name]

Kapau ‘oku ke pehe ko e [Your Organization] kuo nau ta’emalava ke ‘oatu ‘a e ‘u sevesi ko’eni pe ‘oku nau faikehekehe’i koe ‘i ha founga kehe makatu’unga mei ho matakali, lanu, fonua tupu mei ai, ta’u, tisi’apiliti, pe ko e fa’unga tangata, teke lava ‘o faile ha fakatangi mo e: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Teke lava ‘o faile ha fakatangi ‘i ho ha’u kiate kimautolu pe ko e meili, fax, pe ko e ‘imeili. Kapau ‘oku ke fiema’u ha tokoni ki hono faile ha fakatangi, [Compliance Officer's Title and Name] te ne lava ke tokoni atu.

Teke lava pe ‘o faile ha launga mo e U.S Department of Health and Human Services (U.S. Potungaue ‘o e Mo’ui mo e Sevesi ki he Kakai), Office of Civil Rights (‘Ofisi ki he Ngaahi Totonu Sivile), faka’ilekitulonika ‘i he Office for Civil rights Complaint Portal, ‘oku ma’u atu ia he https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pe ko e meili pe ko e telefoni ki he:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

‘Oku ma’u ‘a e ‘u foomu launga mei he http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.