Non-discrimination Policy – Yiddish (אידיש)

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] קומט נאך די גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט.

[Your Organization]
  • שטעלט צו אומזיסטע געהילפן און סערוויסעס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס כדי צו קאמוניקירן מיט אונז גרינגערהייט, אזוי ווי:
    • קוואליפיצירטע שטום לשון דאלמעטשערס
    • שריפטליכע אינפארמאציע אין אנדערע פארמאטן (גרויסע דרוק, אוידיא, עלעקטראנישע פארמאטן, אנדערע פארמאטן)
  • שטעלט צו אומזיסטע שפראך סערוויסעס פאר מענטשן וועמענס הויפט שפראך איז נישט ענגליש, אזוי ווי:
    • קוואליפיצירטע דאלמעטשערס
    • אינפארמאציע געשריבן אין אנדערע שפראכן

אויב דארפט איר די סערוויסעס, פארבינדט זיך מיט [Compliance Officer's Title and Name]

אויב איר גלויבט אז [Your Organization]  האט פארפעלט צוצושטעלן די סערוויסעס אדער האט דיסקרימינירט אויף אן אנדערן וועג אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט, קענט איר איינגעבן א קלאגע ביי:  [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email].

איר קענט איינגעבן א קלאגע פערזענליך אדער דורך פאסט, פאקס אדער אימעיל. אויב איר דארפט הילף מיטן איינגעבן א קלאגע, איז  [Compliance Officer's Title and Name]גרייט אייך צו העלפן.

 

איר קענט אויך אריינגעבן א קלאגע מיט די  U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights ,(.S.U יו.עס. דעפארטמענט אוו העלטה און היומען סערוויסעס, אפיס פאר סיוויל רייטס-יו.עס. דעפארטמענט פון גענונט און געזעלשאפט סערוויסעס, אפיס פון ציווילע רעכטן), עלעקטראניש דורך די Office for Civil Rights Complaint Portal , וואס איז דא אויף https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf אדער דורך פאסט אדער טעלעפאן אויף:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

קלאגע פארעמס זענען גרייט אויף  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.