Non-discrimination Policy – Armenian (Հայերեն)

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք [Number for Language Assistance Service] (TTY (հեռատիպ)՝ [Number for TTY Service]):

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization]-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: [Your Organization]-ը իրավունքից չի զրկում մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

[Your Organization]-ը՝

  • Անվճար օգնության միջոցներ և ծառայություններ է մատուցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հնարավորություն տալով արդյունավետ հաղորդակցվել մեզ հետ, այդ թվում՝
    •  Նշանների լեզվի մասնագիտացված թարգմանիչներ
    •  Գրավոր տեղեկատվություն այլ ձևաչափերով (խոշոր տպագրությամբ, աուդիո, էլեկտրոնային հասանելի ձևաչափեր, այլ ձևաչափեր)
  • Անվճար լեզվական ծառայություններ է տրամադրում այն անձանց, ում առաջնային լեզուն անգլերենը չէ, այդ թվում՝
    •  Մասնագիտացված թարգմանիչներ
    •  Այլ լեզուներով գրված տեղեկատվություն

Եթե նման ծառայությունների կարիք ունեք, դիմեք [Compliance Officer's Title and Name]-ին:

Եթե կարծում եք, որ [Your Organization]-ը թերացել է տրամադրել այս ծառայությունները կամ որևէ այլ կերպ խտրականություն է ցուցաբերել ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել հաջորդիվ ներկայացված տվյալներով՝ [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]: Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել անձամբ կամ փոստի, ֆաքսի կամ էլ. փոստի միջոցով: Եթե բողոք ներկայացնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, [Compliance Officer's Title and Name]-ը պատրաստ է աջակցել ձեզ:

Դուք կարող եք նաև քաղաքացիական իրավունքների խախտման բողոք ներկայացնել U.S. Department of Health and Human Services (ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտ), Office for Civil Rights Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ), էլեկտրոնային ձևով՝ Office for Civil Rights Complaint Portal-ի միջոցով, որը հասանելի է՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ էլ փոստով կամ հեռախոսով՝

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD, լսողության և խոսելու խնդիրներ ունեցողների համար)

Բողոքի ձևերը հասանելի են http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html կայքում: