Non-discrimination Policy – Albanian (Shqip)

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia.  [Your Organization] nuk i përjashton personat ose nuk i trajton ata në mënyrë të diferencuar për shkak të racës, ngjyrës, prejardhjes etnike, moshës, aftësisë së kufizuar ose gjinisë.

[Your Organization]:

  • Ofron ndihmë dhe shërbime falas për personat me aftësi të kufizuara për të komunikuar në mënyrë efektive me ne, si p.sh.:
    • Interpretues të kualifikuar të gjuhës së shenjave
    • Informacione me shkrim në formate të tjera (me germa të mëdha, audio, formate elektronike të aksesueshme, formate të tjera)
  • Ofron shërbime gjuhësore falas për personat që nuk kanë anglishten si gjuhë të parë të tyren, si p.sh.:
    • Interpretues të kualifikuar
    • Informacione me shkrim në gjuhë të tjera

Nëse ju nevojiten këto shërbime, kontaktoni me [Compliance Officer's Title and Name]

Nëse besoni se [Your Organization] ka dështuar në ofrimin e këtyre shërbimeve apo ju ka diskriminuar në një mënyrë tjetër në bazë të racës, ngjyrës, prejardhjes etnike, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë, ju mund të depozitoni një ankesë pranë: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Ankesën mund ta depozitoni personalisht ose ta dërgoni me postë, faks ose email. Nëse ju nevojitet ndihmë për depozitimin e një ankese, [Compliance Officer's Title and Name] do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju ndihmuar.

Ju mund të depozitoni gjithashtu një ankesë për të drejtat civile pranë U.S. Department of Health and Human Services (Departamenti Amerikan i Shërbimeve të Shëndetit dhe Njeriut), Office for Civil Rights (Zyra për të Drejtat Civile), në mënyrë elektronike përmes Office for Civil Rights Complaint Portal, që gjendet në adresën https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ose me postë apo telefon në:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularët e ankesave gjenden në adresën http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.