Non-discrimination Policy – Norwegian (Norsk)

MERK:  Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg.  Ring [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

[Your Organization] overholder gjeldende føderale lover om borgerrettigheter og diskriminerer ikke på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.  [Your Organization] ekskluderer ingen personer eller behandler dem annerledes på grunn av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.

[Your Organization]:

  • Gir gratis hjelp og tjenester til personer med funksjonshemning slik at de kan effektivt kommunisere med oss, slik som:
    • Kvalifiserte tegnspråktolker
    • Skriftlig informasjon i andre formater (stor skrift, lyd, tilgjengelige elektroniske formater, andre formater)
  • Gir gratis språktjenester til personer med et annet primærspråk enn engelsk, slik som:
    • Kvalifiserte tolker
    • Informasjon skrevet på andre språk

Hvis du trenger disse tjenestene, kontakt [Compliance Officer's Title and Name]

Hvis du mener at [Your Organization] ikke har gitt deg disse tjenestene eller på annen måte diskriminert deg på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn, kan du sende inn en klage til: [Compliance Officer's Title and Name], [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Du kan sende inn en klage ved personlig oppmøte eller gjennom post, faks eller e-post. Hvis du trenger hjelp til å sende inn en klage, er [Compliance Officer's Title and Name] tilgjengelig for å bistå deg.

Du kan også registrere en borgerrettighetsklage hos U.S. Department of Health and Human Services (Det amerikanske helse- og sosialdepartementet), Office for Civil Rights (Borgerrettighetskontoret), elektronisk via Office for Civil Rights Complaint Portal, som du finner på https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, eller via post eller telefon til:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201, USA

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klageskjema er tilgjengelige på http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.